jump to navigation

Datainspektionen skärper upp polisens nätpublicering av bilder av misstänkta November 30, 2009

Posted by cbackman in Integritet, Kameraövervakning.
trackback

Idag kom Datainspektionens yttrande över polisens bildpubliceringar av misstänkta personer på polisens hemsida. Datainspektionen konstaterar att det kan innebära stora risker för den personliga integriteten, bland annat eftersom det som publiceras på internet kan få mycket stor spridning och i slutändan kan vara omöjligt att ta bort.

Datainspektionen kräver att det görs en noggrann avvägning inför varje publikation och att det avgörande ska vara 1) hur allvarligt brottet är, 2) riskerna för felpublicering eller oönskad publicering, samt 3) sannolikheten att publiceringen kommer leda till att brottet klaras upp.

Det här är ett sätt att se på integritet och brottsbekämpning som präglas av tanken att det går att väga enskildas rätt till integritet mot risker att brott ska begås eller effektivitet i insatser. Det först nämnda blir aktuellt i förebyggande arbete medan det sistnämnda framför allt är aktuellt när ett brott har begåtts. De tre kriterierna som oftast sätts upp, och som går igen i Datainspektionens yttrande, är frågan om det finns ett relevant “hot”, om det sätt som man vill motverka det på verkligen är effektivt och slutligen i vilken utsträckning det leder till en integritetskränkning och om denna kan anses acceptabel i förhållande till vad man vinner.

Den kritik man kan rikta mot ett sådant avvägningssystem är givetvis att det är sårbart för hur man lyckas framställa “hotet” eller det man vill uppnå. Ju kraftigare hotet framstår desto lägre tenderar kraven på åtgärdens effektivitet att bli. Och ju större “hot” desto större tolerans för integritetskränkningar.

Det återstår att se hur polisen reagerar på Datainspektionens yttrande och vilken betydelse det får för deras nätpublicering av bilder på misstänkta. Enligt Datainspektionen bör det röra sig om särskilt allvarlig brottslighet eller om personer som antas vara farliga för allmänheten, för att det ska gå att nå upp till kriterierna för en tillåten publicering. Och det borde innebära en viss restriktion i förhållande till hur det varit hittills. Men det kommer som sagt att bli en tolkningsfråga för polismyndigheterna.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: