jump to navigation

Den goda brottsstatistiken? November 23, 2010

Posted by mwahlstrom in Brottsstatistik / Crime statistics.
trackback

I ett utspel på DN debatt annonserar justitieminister Beatrice Ask att forskningen inom rättsväsendets myndigheter skall granskas, med syfte att förbättra “effektiviteten” inom rättskedjan. Ytligt sett är det inte mycket som är kontroversiellt i det som skrivs. Det är ganska uppenbart att s.k. sektorsforskning som bedrivs av statliga myndigheter skall vara relevant för myndighetens verksamhet. (Inom universiteten är forskningen i sig en del av verksamheten, vilket är förutsättningen för att grundforskning skall kunna bedrivas.) Kvaliteten på den forskning som bedrivs måste också hålla för granskning. Dock kan man misstänka, utifrån ministerns sätt att uttrycka sig, att en granskning riskerar att baseras på både en snäv effektivitetssyn och en problematisk syn på brottsforskning.

I artikeln ligger betoningen på rättsväsendets effektivitet och resultat, samt dess (förmodat positiva) inverkan på människors trygghet. En effektiv rättskedja är förstås inte fel, så länge verksamheten samtidigt bedrivs på ett rättssäkert och självreflexivt sätt. Sektorsrelevant forskning kan inte bara syfta till att öka effektiviteten, utan måste också kunna kritiskt problematisera verksamheten. Det är t.ex. tveksamt om Brå’s rapport Diskriminering i rättsprocessen bidrar till effektivitet, kanske snarare tvärtom om den innebär att mer resurser måste läggas på att människor inte diskrimineras i olika delar av rättskedjan. Men likväl är denna typ av rapporter en viktig del av Brå’s verksamhet. Det är bara att hoppas på att utredaren också har förståelse för detta.

Ask efterlyser också brottsstatistik som ger en “korrekt bild av verkligheten”. Och visst är det väl bra om vi genom olika former av statistik kan dra kvalificerade slutsatser om nivåer och utveckling av olika former av brottslighet. Men hur bra kvalitet på brottsstatistiken vi än har så kan ingen enskild statistisk källa i sig ge en “korrekt bild” av brottslighetens omfattning. Anmälningsstatistik ger en bild, självrapporteringsstudier och offerundersökningar en annan. Alla är behäftade med problem som gör att man bara kan göra mer eller mindre kvalificerade antaganden om brottsnivåerna. Det kommer alltid att finnas mörkertal, vars storlek per definition är okända. Experterna på Brå bistår med sådana tolkningar, men det kommer alltid att förekomma oenighet gällande principerna för sådana tolkningar. Man får hoppas att Ask med “korrekt bild” helt enkelt har en naiv idé om vetenskaplig sanning och inte helt enkelt eftersträvar en bild som stämmer bättre med hennes egna antaganden om brottslighetens omfattning.

Artikelns mest problematiska grundförutsättning är dock att rättsväsendet framställs som den enda gruppen aktörer med inverkan på brottslighetens omfattning och människors trygghet. Även om den kriminologiska forskningen är tämligen splittrad i synen på orsaker till olika sorts brottslighet, så kan man på goda grunder säga att de främsta förklaringsfaktorerna ligger i de övergripande samhällsstrukturerna samt i uppväxtförutsättningar. Vill man förebygga t.ex. egendoms- och våldsbrottslighet är det därför det viktigaste att satsa resurserna på att motverka exkludering och ojämlikhet, samt se till att BVC, barnomsorg, skola och socialtjänst har resurser och kunskap att på ett tidigt stadium ge stöd till de barn och föräldrar som har behov av det. Det skall noteras att ekonomisk brottslighet och miljöbrottslighet (vilka troligen utgör större samhälleliga problem [1]) kanske måste förebyggas på andra sätt. Och huruvida sänkta brottsnivåer faktiskt innebär generellt ökad trygghet förblir en öppen fråga.


[1] Michael J. Lynch, Danielle McGurrin, Melissa Fenwick (2004) “Disappearing act: The representation of corporate crime research in criminological literature” Journal of Criminal Justice 32(5), s. 389-398.

Advertisements

Comments»

1. Niclas Kuoppa - December 7, 2010

Försök att vara mer aktiva här. Inkludera fler kollegor. Låt er inspireras av utredarna.nu som är ganska aktiva. Er expertis är viktig i frågor som är ständigt aktuella, viktiga och engagerar människor.

2. mwahlstrom - December 7, 2010

Håller helt med dig, Niclas. Jag kan bara säga att vi jobbar på saken. Sett till min och mina kollegors arbetssituation för tillfället (nåja, kanske permanent…) kan jag bara avisera den blygsamma målsättningen att producera något inlägg i månaden. Men även det vore ju en förbättring.

3. Niclas Kuoppa - January 16, 2011

Apropå statistik och attentatet i Arizona såg jag just att Richard Florida och Charlotta Mellander gjort en liten statistisk studie om vapenrelaterade dödsfall i USA:s delstater. the Geography of gun deaths.
http://www.creativeclass.com/creative_class/2011/01/14/the-geography-of-gun-deaths/

“Firearm deaths are significantly lower in states with stricter gun control legislation. Though the sample sizes are small, we find substantial negative correlations between firearm deaths and states that ban assault weapons (-.45), require trigger locks (-.42), and mandate safe storage requirements for guns (-.48).

While the causes of individual acts of mass violence always differ, our analysis shows fatal gun violence is less likely to occur in richer states with more post-industrial knowledge economies, higher levels of college graduates, and tighter gun laws. Factors like drug use, stress levels, and mental illness are much less significant than might be assumed.”

mwahlstrom - January 18, 2011

Tack för tipset! Helt klart bestickande samband, även om jag spontant har reservationer gällande Floridas metod. Kanske skall ta upp detta i en post…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: